Algemene voorwaarden

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de ‘jij- en wij-vorm’ te schrijven.

Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat, wordt mijn bedrijf ‘Ilse denkt mee’ bedoeld, gevestigd in Leuvensbroek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 717 493 81.

In dit document lees je onder welke voorwaarden ik mijn diensten lever, zodat je weet wat wij van elkaar mogen verwachten. Zijn er bepaalde bepalingen onduidelijk? Neem dan contact met mij op via ilse@ilsedenktmee.nl.

Wanneer gelden mijn voorwaarden?

Voor alle werkzaamheden die ik in opdracht voor jou verricht (onze overeenkomst) en op eventuele door jou verstrekte vervolgopdrachten, gelden deze voorwaarden.

Als bij een procedure voor de rechter, één of meer bepalingen uit deze voorwaarden worden aangemerkt als onredelijk bezwarend, of als een bepaling nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen gelden. Ik heb altijd het recht op strikte naleving van deze voorwaarden.

Mag ik mijn voorwaarden wijzigen?

Ik kan deze voorwaarden altijd wijzigen of aanvullen. Alleen bij een wezenlijke wijziging van deze voorwaarden, mag jij onze overeenkomst opzeggen.

Wanneer geef ik een wijziging door?

Ik stel je van een wijziging op de hoogte tot uiterlijk 5 dagen na die wijziging. Blijf je van mijn diensten gebruik maken nadat je bekend bent geworden met de wijziging? Dan geef je daarmee aan dat je akkoord bent.

Kunnen we afwijken van deze voorwaarden?

Ben je het met een bepaling uit deze voorwaarden oneens en wil je daarvan afwijken? Dan kan dat alleen met mijn schriftelijke toestemming. Bij afwijking van één of meerdere bepalingen blijven de overige bepalingen altijd gelden.

Mijn spelregels

Ook geldt dat als één of meer bepalingen uit de voorwaarden een periode niet stipt door mij zijn toegepast, je hieraan (nu of in de toekomst) geen rechten kunt ontlenen.

Mijn offerte

Mijn offerte is altijd vrijblijvend en verplicht jou tot niets. Mijn offerte is 30 dagen geldig na datum van verzending, tenzij ik een andere termijn heb aangegeven.

Hoe komt onze overeenkomst tot stand?

Onze overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij mijn aanbod hebt aanvaard. Ik ga ervanuit dat jij mijn aanbod aanvaard als ik een ondertekende offerte of een duidelijk akkoord per (i.e.) e-mail ontvang óf als ik uit jouw gedrag mag afleiden dat je instemt met mijn offerte.

Kan de overeenkomst worden gewijzigd?

Nadat jij mijn offerte hebt aanvaard kun je de verstrekte opdracht niet zomaar wijzigen. De opdracht kan alleen worden gewijzigd met mijn schriftelijke toestemming. Dit geldt ook voor kleine wijzigingen of wijzigingen die op minimale punten afwijken van de offerte.

Ben ik verplicht mee te gaan in een gewenste wijziging?

Als jij aangeeft de opdracht te willen wijzigen, kijk ik graag samen met jou naar de mogelijkheden. Maar, ik ben nooit verplicht een voorgestelde wijziging te accepteren.

Mijn werkzaamheden voor jou

Mijn werkzaamheden, diensten en bedrijfsactiviteiten zijn (gericht op) het geven van advies, strategie en implementatie op het gebied van e-mailmarketing en marketing automation met ActiveCampaign (Mailblue) voor ondernemers zoals jij.

Wat heb ik nodig voor uitvoering van de overeenkomst?

Voor een goede uitvoering van de overeenkomst heb ik van jou in ieder geval nodig alle relevante informatie die naar mijn inschatting nodig is voor een goede uitvoering.

Ik verlang dus van jou dat je open, eerlijk en volledig de vragenlijst invult en dat je ook open en eerlijk bent in onze (strategie)sessie(s). Ik krijg graag inzicht in jouw toekomstige aanbod, plannen en (klantcommunicatie) processen.

Ook als je met andere partijen samenwerkt op het gebied van marketing en techniek, heb ik graag dat je mij hiervan tijdig op de hoogte stelt zodat ik jou goed kan adviseren over de achterliggende processen.

Tot slot ontvang ik graag toegang tot noodzakelijke accounts als onze samenwerking dit vereist.

Wijze waarop ik informatie graag ontvang

Alle informatie die ik nodig heb voor een goede uitvoering van de overeenkomst, ontvang ik graag tijdig en in de door mij gewenste vorm.

Je staat altijd zelf in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van die gegevens. Dus als er nieuwsbrieven, e-mail uitingen etc. worden verzonden, sta jij zelf in voor de juistheid en/ of geldigheid van de door jou aangeleverde (email)adressen waarnaar wordt verzonden.

Stel er gebeurt iets wat invloed heeft op de overeenkomst?

Als er tijdens de overeenkomst zaken zijn die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst, zul je mij daarvan zo snel mogelijk in kennis stellen zodat ik eventueel tijdig de nodige maatregelen kan nemen.

Mag ik derden inschakelen voor de opdracht?

Mocht het nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dan mag ik (zonder jouw goedkeuring) derden inschakelen.

Wat valt er onder meerwerk?

Van meerwerk is sprake als ik op verzoek of met jouw instemming werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen.

Maar onder meerwerk valt ook als de omvang van een overeengekomen opdracht wordt uitgebreid of gewijzigd of als ik werkzaamheden moest verrichten die noodzakelijk waren voor een goede uitvoering van de overeenkomst, ook als het buiten mijn macht om was en als ik niet eerst jouw toestemming kon vragen

Meerwerk wordt door jou vergoedt volgens mijn gebruikelijke tarieven.

Herroepingsrecht webshop (aanvullend)

Als je iets afneemt in mijn webshop, dan ga je uitdrukkelijk akkoord met het feit dat het herroepingsrecht is uitgesloten. Je kunt de koop van producten en diensten dus niet annuleren.

Hoe werkt een strippenkaart (aanvullend)?

Alleen bestaande klanten kunnen een strippenkaart afnemen. De prijs van de strippenkaart is in euro’s en exclusief BTW. Je betaalt de strippenkaart online en voorafgaand aan het gebruik en na het afronden van de betaalprocedure kun je niet meer annuleren, er bestaat dus geen recht op restitutie bij al betaalde gelden.

Op de website staat welke dienst(en), hoeveel uur, hoeveel strippen zijn inbegrepen en op welke manier een strip wordt afgeboekt. Een strippenkaart kan worden ingezet tijdens kantooruren en dus niet in weekenden en/of op feestdagen.

De strippenkaart is 6 maanden geldig vanaf het moment van aankoop. Je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige inzet van strippen, ik kan niet verantwoordelijk worden gehouden als bij afloop niet alle strippen zijn gebruikt, die ook niet inwisselbaar zijn voor geld.

Sessies

Sessies zijn online te reserveren. Je kunt de sessies tot 2 dagen van tevoren wijzigen, verzetten of annuleren. Je ontvangt automatisch een bevestiging en reminder via mijn online agenda. Bij no-show bestaat er geen recht op kosteloze verzetting of restitutie.

Begin & einde van onze overeenkomst

Wij gaan een overeenkomst aan voor bepaalde tijd, die eindigt door voltooiing of op de overeengekomen datum.

Mag ik mijn werkzaamheden tijdelijk uitstellen?

Als je niet meewerkt of op andere wijze uitvoering van de opdracht belemmert, mag ik mijn werkzaamheden voor jou tijdelijk stopzetten of uitstellen.

Let op, dat ook al werk jij niet mee aan de uitvoering van de opdracht, ik altijd recht heb op betaling van de factuur en jij nooit recht hebt op restitutie van reeds betaalde gelden.

Mag jij de overeenkomst opzeggen?

Als wij zijn overeengekomen dat jij de overeenkomst kunt opzeggen, dan kan dit tegen de afgesproken termijn. Hebben wij geen termijn voor opzegging afgesproken? Dan kan de overeenkomst niet tussentijds door jou worden opgezegd.

Een opzegging geeft tot slot geen recht op restitutie van al betaalde gelden.

Mag ik de overeenkomst tussentijds beëindigen?

Ik mag de overeenkomst tussen ons per direct beëindigen als jij niet (volledig) voldoet aan jouw verplichtingen onder onze overeenkomst. Dit is in ieder geval zo als ik mijn vertrouwen in onze samenwerking ben verloren, als jij mij niet tijdig de informatie geeft waar ik om vraag of als ik nieuwe informatie heb ontvangen waaruit blijkt dat de (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor mij niet langer aanvaardbaar is.

Een tussentijdse beëindiging geeft tot slot geen recht op restitutie van al betaalde gelden.

Wat zijn de gevolgen van tussentijdse beëindiging

Als de overeenkomst om welke reden dan ook wordt ontbonden, wordt de ontvangen prestatie in verband met de uitvoering van de opdracht niet ongedaan gemaakt. En, eventuele schade die jij lijdt omdat ik onze overeenkomst tussentijds beëindigd, komt niet voor mijn rekening.

Prijzen, tarieven & overige kosten

De prijzen in zowel mijn aanbod als op de factuur zijn in EURO en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Als op de i.e. factuur of de website een fout, kennelijke vergissing of verschrijving staat, ben ik daar niet aan gebonden.

Ik hanteer een vast tarief dat op voorhand bij jou bekend is. Vrijwel alles gaat online, maar bij eventuele afspraken op locatie mag ik altijd reiskosten en overige kosten in rekening brengen.

Mag ik mijn tarieven wijzigen?

Ik mag mijn tarief zonder opgaaf van redenen wijzigen, met minimaal 1 kalendermaand voorafgaand van ingang. Ik laat jou dit tijdig weten. Afspraken die schriftelijk zijn gemaakt ten tijde van het oude tarief blijven gelden.

Betaling

Betaling gaat voorafgaand aan de start van de dienst of in mijn webshop en op de op mijn website aangegeven wijze. Heb je de betaling niet voldaan, dan hoef ik nog niet te beginnen aan mijn werkzaamheden voor jou.

Facturering

Als sprake is van een factuur, dan wordt de factuur verzonden naar het door jou opgegeven emailadres.

De factuur voldoe je binnen 14 dagen na dagtekening. Een eventuele vervolg factuur stuur ik maandelijks en jij stemt ook in met die maandelijkse facturatie.

Als sprake is van een (periodieke) automatische incasso, zorg jij dat de afschrijving rondom de afgesproken data plaats kan vinden. Je zult de betalingen niet (laten) storneren.

Bij herhaaldelijke mislukking van een afschrijving, heb ik het recht de afspraak omtrent de deelbetaling te laten vervallen en wordt het totaalbedrag ineens opeisbaar.

Overschrijding betalingstermijn

Bij overschrijding van de betalingstermijn ben je automatisch in verzuim. Vanaf dan mag ik mijn verplichtingen uitstellen tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Invordering

Als jij in gebreke blijft ga ik tot invordering over. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor jouw rekening. Denk hierbij ieder geval aan de wettelijke rente, (buiten)(gerechtelijke) incassokosten die je aan mij bent verschuldigd. De voorgenoemde kosten bereken ik aan de hand van de BIK-maatstaf. En bij surseance van betaling aan jouw zijde, mijn vorderingen direct opeisbaar zijn.

Inspanning vs. resultaat

Ik voer mijn werkzaamheden uit naar mijn beste inzicht en vermogen. Maar, ik heb een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Dit betekent dat ik mij tot het uiterste inspan om een goed resultaat te behalen en dat ik niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het resultaat, hetgeen ook niet te garanderen valt.

Hoe ga ik om met klachten?

Als jij een klacht hebt vind ik dat heel vervelend en die los ik graag samen op. Mail je klacht (duidelijk omschreven) naar ilse@ilsedenktmee.nl zodat ik de klacht kan onderzoeken en een passende reactie kan geven.

Binnen welke termijn zul je klagen?

Een klacht dient wel binnen een redelijke termijn van 7 dagen te worden geuit, later vind ik niet meer redelijk. Een klacht geeft niet het recht om betaling uit te stellen, tenzij ik anders aangeef.

Wat als ik niet kan nakomen?

Samen zullen we altijd proberen om naar een oplossing te zoeken. Als nakoming blijvend onmogelijk is, stel je mij eerst schriftelijk in gebreke voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan ontstaan.

Let op: voor een tekortkoming kan ontstaan, gun je mij eerst nog een redelijke termijn om die tekortkoming te herstellen. Eventuele aansprakelijkheid aan mijn zijde ontstaat alleen als ik na die redelijke termijn toerekenbaar tekort blijf schieten.

Over mijn aansprakelijkheid

Als ik al aansprakelijk zou zijn, ben ik alleen aansprakelijk voor directe schade door opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde. Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals reputatieschade, gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen etc.

Dat betekent ook dat ik niet aansprakelijk ben voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een e-mail, noch voor tijdige ontvangst, het per abuis verzenden van mail naar een verkeerd adres of termijnoverschrijding. Noch voor verminking of verlies van gegevens door online verzending.

Jij zorgt dat jouw data(bestanden) voldoende zijn beveiligd, door bijvoorbeeld het maken van back-ups. Ik ben niet aansprakelijk voor dataverlies.

Voor zover mogelijk, zul jij kopieën van door jou verstrekte materialen en gegevens onder je houden tot de opdracht is vervuld. Laat je dit na, dan ben ik niet aansprakelijk voor schade die bij het bestaan van kopieën niet was opgetreden.

Ook ben ik niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.

Verder ben jij zelf aansprakelijk voor de beslissingen en acties die je (onder)neemt, al dan niet gemaakt naar aanleiding van mijn advies. Je kunt mij niet aansprakelijk stellen als het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan jouw verwachtingen.

Ik ben niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van affiliate tracking fouten. En ik geef geen garantie met betrekking tot het affiliate programma.

Mocht (één van) het voorgenoemde zich voordoen, dan geeft jou dat nooit het recht tot schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie richting mij.

Aansprakelijkheidsbeperking

Als ik al aansprakelijk zou zijn, ben ik aansprakelijk tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert in het betreffende geval. Mocht de verzekeraar niets uitkeren, dan ben ik beperkt aansprakelijk tot maximaal het laatst betaalde factuurbedrag met een maximum van € 1500,00.

Beperkingen met betrekking tot mijn aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze voorwaarden vervallen bij opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn kant.

Over vrijwaring

Jij vrijwaart mij tegen aanspraken van derden gebaseerd op of aanspraken die samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.

Tot wanneer kun je een claim richting mij indienen?

Tot slot verjaart iedere vordering en/ of claim richting mij binnen 12 maanden nadat onze overeenkomst is gestopt.

Hoe handelen wij bij overmacht?

Van overmacht aan mijn zijde is sprake als ik word verhinderd om verplichtingen uit de overeenkomst na te komen of word verhinderd aan de voorbereiding daarvan te voldoen door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot een internetstoring, virusinfectie, hack, stroomstoring, epidemie, pandemie, staking, diefstal, brand, ziekte van mij of van mijn dierbaren, (aangescherpte) overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Maar ook iedere gebeurtenis waardoor nakoming zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid bij het aangaan van de overeenkomst, dat nakoming in redelijkheid niet meer van mij kan worden verlangd.

Hoelang duurt overmacht maximaal?

Tijdens de overmacht periode mag ik mijn verplichtingen uitstellen. Als de overmacht langer duurt dan 60 dagen mogen wij de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden.

Wat zijn de gevolgen van overmacht?

Wij zijn niet verplicht om eventuele schade door de overmacht aan elkaar te vergoeden. Ook niet als wij een bepaald voordeel genieten.

Gedeeltelijke nakoming bij overmacht

Voor zover ik op het moment waarop de overmacht begon, gedeeltelijk al verplichtingen ben nagekomen of nog zou kunnen nakomen, heb ik het recht om eventueel dat gedeelte te declareren. Jij zult mijn factuur voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens?

Wij spreken vertrouwelijkheid af ten aanzien van de informatie die wij van elkaar hebben verkregen in het kader van onze overeenkomst.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld, als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als de ander had kunnen weten dat de gegeven informatie vertrouwelijk was.

Wat is een gerechtvaardigde breuk van vertrouwelijkheid?

De geheimhoudingsplicht die wij op ons nemen geldt voor de duur van de overeenkomst. Zijn wij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden om vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te leveren? Kan geen beroep worden gedaan op een wettelijk of door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning? Dan is er geen recht op een schadevergoeding of schadeloosstelling en het geeft ons ook geen recht om onze overeenkomst te ontbinden.

Hoe gaan wij om met intellectueel eigendom?

Intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van “werk” door mij zijn vervaardigd, berusten bij mij.

Let verder op dat het niet tot mijn opdracht behoort om onderzoek te doen naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten van derden.

Dat betekent dat je zelf nagaat of de materialen die je voor de uitvoering van de overeenkomst aan mij ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Is dat wel het geval, dan word ik door jou gevrijwaard.

Recensie

Ik mag jou vragen om een recensie te schrijven die ik (in aangepaste vorm) kan plaatsen op mijn website en /of mijn social media. Op jouw verzoek verwijder ik die recensie.

Affiliate (aanvullend)

Leuk als je meedoet aan mijn affiliate programma. De overeengekomen provisies worden per kwartaal betaald.

 

De looptijd van onze affiliate overeenkomst begint bij de aanmaak van jouw account en eindigt als jouw account wordt beëindigd.

  • Maar, ik mag een account altijd beëindigen of deelname opschorten bij schending van de voorwaarden waaronder;
  • onrechtmatige advertenties (denk aan valse claim, misleidende hyperlinks enz.);
  • spamming;
  • reclame die illegale activiteiten bevat of bevordert;
  • niet openbaar maken van de affiliate relatie voor enige promotie die kwalificeert als een goedkeuring onder bestaande richtlijnen en verordeningen of toepasselijk recht;
  • niet handelen in overeenstemming met geldende privacywetgeving;
  • aanbieden van korting of andere vormen van kickbacks van jouw commissie als incentive;
  • vermoedelijke fraude, frauduleuze transacties of het zelf verwijzen.

Hoe ik omga met jouw privacy

Ik verwerk persoonsgegevens slechts in het kader van de opdracht en niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij ik op grond van de wet- of regelgeving verplicht ben anders te handelen.

Hoe ik met (persoons)gegevens om ga kun je opvragen bij mij of lees je op www.ilsedenktmee.nl .

Hoe we omgaan met de privacy van jouw klanten

Als het bij de uitvoering van de overeenkomst nodig is dat ik persoonsgegevens verwerk van jouw klanten, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, opgesteld volgens de richtlijnen van de AVG.

Jij blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van mailadressen die gebruikt worden voor het uitvoeren van e-mailmarketingcampagnes. Je gebruikt alleen mailadressen die in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving zijn verkregen.

Je garandeert dat de mailadressen doormiddel van een opt-in zijn verkregen en dat als een betrokkene zijn toestemming intrekt om nog langer mails te ontvangen, jij dit mailadres verwijdert uit de door mij te gebruiken mailadressen zodat de betrokkene geen mail meer ontvangt.

Ik word altijd door jou gevrijwaard als dit anders is en er door de betrokkene bezwaar wordt gemaakt of een klacht wordt ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bevoegde rechter

Als wij in conflict komen zoek ik graag samen met jou naar een oplossing. Alleen als dit niet lukt gaan we naar de rechter in Nijmegen van de Rechtbank Gelderland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Toepasselijk recht

Op onze overeenkomst en op deze voorwaarden is altijd alleen het Nederlands recht van toepassing.